Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Retro Game Wereld

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

——————————————–

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Retro Game Wereld
Adres: Landsherenstraat 1 3641JC Mijdrecht
Telefoonnummer: 085 060 5995 (werkdagen bereikbaar: 15.00-21.00 uur)
E-mailadres: hallo@retrogamewereld.nl
KVK-nummer:
BTW-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Wanneer Consument via www.iGoopple.nl een product koopt met aanvullende garantie zijn tevens de garantievoorwaarden van de leverancier van dit product en bijbehorende garantie van toepassing. Hier worden de garantievoorwaarden van Forza aangeboden, en hier worden de algemene voorwaarden van Forza aangeboden. Zie ook artikel 10 lid 5.
 4. Wanneer Consument gebruik maakt van betaalmethode via Afterpay, zijn er aanvullende algemene, acceptatie- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen kunnen deze afwijken van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Wij behouden ons te allen tijde het recht klanten te weigeren en/of bestellingen te annuleren. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wanneer wij klanten verdenken dat zij de bestelde producten door willen verkopen. Wanneer wij de bestelling annuleren zullen wij uw order annuleren en eventuele betalingen retourneren
 3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Ons herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Als je zakelijk bij ons besteld, dan is het herroepingsrecht dus niet van toepassing op de bestelling.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht moet het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na het ontvangen van de retourgegevens geretourneerd zijn bij de ondernemer.
 5. De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand van zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; hieronder vallen in het bijzonder: productcodes

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de gemaakte kosten voor het retourneren van het product toe aan de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag vaak binnen 1-3 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

A. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

B. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. De prijzen op onze website proberen wij ten alle tijden zo scherp mogelijk te houden. Hierdoor wisselen onze prijzen van dag tot dag. Prijzen van onze producten die vermeld worden op websites van derden kunnen achter lopen op onze huidige prijs. De prijzen vermeldt op onze websites zijn dan leidend.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Wanneer wij onverhoopt een bestelling niet in zijn volledigheid kunnen leveren omdat 1 of enkele producten niet op voorraad zijn zullen wij er alles aan doen om de klant te voorzien in zijn behoefte. Dit zullen wij doen via 1 van de onderstaande handelingen

– De klant een vervangende product aanbieden

– Het door de klant betaalde bedrag retourneren

– Het initiële product aanbieden voor een andere prijs

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Indien er modificaties zijn gedaan aan de overeengekomen producten of het product door toedoen van de klant beschadigd is vervalt de garantie.
 3. Bij defecten en/of andere gebreken aangegeven buiten de garantie periode van twee maanden vervallen alle rechten op garantie.
 4. Wanneer een consument een defect of gebrek aan een product aangeeft buiten de zichttermijn van 14 dagen dient de consument de ondernemer in staat te stellen een vervangend product te leveren.
 5. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een product met aanvullende (Forza) garantie. Zowel in het aanbod als de overeenkomst dient deze uitdrukkelijk vermeld te zijn als “Lange garantie”, “Aanvullende garantie” of “Aanvullende (Forza) Garantie”. Behoudens voor zover anders vermeld wordt deze vanuit een leverancier verleend. Hierop zijn dan de garantievoorwaarden van de leverancier van toepassingen en de consument kan alleen aanspraak maken op deze garantie jegens de leverancier (en niet de ondernemer) en dient de garantieclaim bij de leverancier in te dienen. Wanneer de leverancier in een dergelijk geval de garantie niet nakomt, bestaat jegens de ondernemer geen recht op de aanvullende garantie.

Artikel 11 – Levering en zending

 1. De klant moet binnen 14 dagen na het ontvangen van het bericht ‘bestelling verzonden’ kenbaar maken dat zijn bestelling niet of niet volledig door hem is ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het bericht bestelling verzonden. Na het vestrijken van deze termijn wordt de bestelling geacht te zijn ontvangen en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op een nalevering.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Kosten die gemaakt worden vanwege fouten of vergissingen van de klant tijdens het doorgegeven van het afleveradres kunnen worden verhaald op de klant.
 6. Het bestelde pakket wordt maximaal viermaal aangeboden door onze bezorgservice of bezorgd bij de buren van de klant of een afhaalpunt in de buurt. Indien het pakket niet op tijd in ontvangst wordt genomen of opgehaald is, zal het pakket worden geretourneerd naar de ondernemer. Wanneer de klant het pakket nogmaals wenst te ontvangen, dan brengt de ondermer de tweede verzendkosten in rekening door de klant vooraf een betaallink toe te sturen.

Artikel 12 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Wanneer de consument kiest voor “Afterpay” wordt de vordering overgedragen aan Afterpay. Betalen na ontvangst is alleen toegestaan voor consumenten van 18 jaar of ouder die woonachting zijn in Nederland en een bestelling plaatsen met een totale orderwaarde boven de 5 euro. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden welke hier uiteen worden gezet. Wanneer wordt gekozen voor “Afterpay” gaat de consument akkoord met de Algemene voorwaarden van Retro Game Wereld én de Algemene Voorwaarden van Afterpay. Voor deze betaalmethode kan een betaaltoeslag gevraagd worden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.